menu

Oferta, cennik

Diagnoza dzieci i młodzieży w zakresie:

 • Nadpobudliwości Psychoruchowej
 • Zespółu Aspergera
 • Zaburzeń zachowania
 • Zaburzeń emocjonalnych
 • Zaburzeń lękowych (np. fobia społeczna, mutyzm wybiórczy)
 • Zaburzeń adaptacyjnych (np. pójście do przedszkola/szkoły, rozwód rodziców, pojawienie się młodszego rodzeństwa)
 • przyczyn trudności szkolnych
 • ryzyka dysleksji u uczniów klasy I
 • gotowości szkolnej dzieci 6-o letnich
 • oceny prawidłowości rozwoju dzieci 3-5 letnich
 • ilorazu inteligencji dzieci 3-16 r.ż.
 • przyczyn trudności wychowawczych
 • przyczyn trudności społecznych

Terapia dzieci i młodzieży z:

 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi
 • depresją
 • trudnościami szkolnymi i przedszkolnymi
 • trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi
 • trudnościami społecznymi
 • Nadpobudliwością Psychoruchową
 • zaburzeniami zachowania
 • Zespołem Aspergera
 • problemem moczenia nocnego
 • zaburzeniami odżywiania
 • niską samooceną i poczuciem własnej wartości
 • trudnościami w radzeniu sobie ze stresem

Dla rodziców i opiekunów:

 • konsultacje i wsparcie w procesie wychowawczym
 • zajęcia szkoleniowo-warsztatowe

Diagnoza i terapia neurorozwojowa dziecka metodami MNRI®

 • Terapia Neurotaktylna
 • Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów

Cennik

Konsultacja psychologiczna (omówienie aktualnych trudności dziecka i rodziny, udzielenie porady psychologicznej) od 100 zł
Konsultacja diagnostyczna (wywiad rozwojowy dziecka, omówienie aktualnych trudności dziecka i rodziny, ew. badanie kwestionariuszowe) 110 – 150 zł
Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży 90 zł
Przygotowanie planu pracy z dzieckiem po wcześniejszej diagnozie 60 zł
Wypisanie opinii 30 zł
Diagnoza neurosensomotoryczna metodą MNRI® 120 zł
Terapia metodą MNRI® 80 zł
Diagnoza psychologiczna rozwoju małego dziecka 3 – 6 lat – testem IDS 230 zł
Badanie poziomu intelektualnego dzieci 6 – 15 lat – testem WISC – R 190 zł
Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5-o i 6-o letnich – PAKIET (test psychologiczny + badanie lateralizacji + badanie pedagogiczne + ocena ryzyka dysleksji – 2-3 spotkań) 360 zł
Diagnoza rozwojowa dziecka 3 – 6 lat – PAKIET (diagnoza neurosensomotoryczna + diagnoza psychologiczna – 2-3 spotkania) 310 zł
Badanie przyczyn trudności szkolnych 7-9 lat – PAKIET (badanie inteligencji + diagnoza neurosensomotoryczna – 2 spotkania) 280 zł
Badanie przyczyn trudności szkolnych 10-12 lat – PAKIET (badanie inteligencji + diagnoza neurosensomotoryczna + badanie pedagogiczne – 2-3 spotkania) 340 zł
Ocena stanu psychicznego (w zależności od potrzeby: badanie osobowości, badanie w kierunku depresji, badanie zaburzeń lękowych, określenie sposobu radzenie sobie z emocjami i w sytuacjach trudnych, 1-2 spotkania) 150 – 230 zł
Obserwacja dziecka w przedszkolu (Kęty i okolice) 120 – 150zł
Diagnoza systemu rodzinnego (przy trudnościach wychowawczych, 2- 3 spotkania) 220 – 320zł
Diagnoza ryzyka dysleksji u ucznia kl I + plan pracy z dzieckiem 90 zł
Badanie lateralizacji 60 zł
Diagnoza wstępna dziecka w kierunku Spektrum Autyzmu (Zespół Aspergera) dzieci 3 - 8 l. - obserwacja (próby diagnostyczne) + badanie teorii umysłu i kompetencji społeczno – emocjonalnych 230 zł
Diagnoza wstępna dziecka w kierunku Spektrum Autyzmu (Zespół Aspergera) dzieci 9 - 12 l. - badanie teorii umysłu i kompetencji społeczno – emocjonalnych + badanie osobowości + badanie uczenia się słuchowego 250 zł